Inicio > Autores > ACCID
Author avatar

ACCID

ACCID es una asociación que nació como nexo de unión de profesionales y académicos que trabajan en Cataluña en el ámbito de la contabilidad. Cuenta con más de 11.000 socios y su actual presidente es Daniel Faura y su vicepresidente primero Oriol Amat.

Libros de ACCID

 • Prevención y detección del fraude en la empresa

  Los fraudes cuestan mucho dinero a las empresas y tienen otras consecuencias negativas como el impacto en la imagen de la empresa. El origen del fraude está relacionado con factores como el entorno económico, la presión por los resultados, el enriquecimiento, el deseo de venganza a costa de la organización y la oportunidad que se presenta por debilidades del entorno de control y otros muchos factores. Esta monografía incluye diversos capítulos que permiten conocer mejor los factores que inciden en la existencia de fraude en las empresas. Para ello, describen las motivaciones y el perfil del defraudador, así como las diferentes herramientas y mecanismos que existen a nivel interno y externo para la detección y control del fraude. Otro aspecto tratado son las reciente innovaciones jurídicas adoptadas que tratan de subsanar las deficiencias que pudiesen existir. También se incluyen casos prácticos. Con esta obra se pretende contribuir a la divulgación de los mecanismos de prevención, control y detección del fraude, ya que es un fenómeno que desgraciadamente se encuentra en un momento de pena actualidad y proliferación. Compra y descarga el libro “Prevención y detección del fraude en la empresa” en ebook en Amazon, Google Play, Itunes o Amabook.

  18,95  Comprar
 • Prevenció i detecció del frau en l’empresa

  Els fraus costen molts diners a les empreses i tenen altres conseqüències negatives com l'impacte negatiu en la imatge de l'empresa. L'origen del frau està relacionat amb factors com l'entorn econòmic, la pressió pels resultats, l'enriquiment, el desig de venjança a costa de l'organització i l'oportunitat que es presenta per febleses de l'entorn de control i molts altres factors. Aquesta monografia inclou diversos capítols que permeten conèixer millor els factors que incideixen en l'existència de frau en les empreses. Per això, es descriuen les motivacions i el perfil defraudador, així com les diferents eines i mecanismes que existeixen a nivell intern i extern per la detecció i control del frau. Un altre aspecte tractat són les recents innovacions jurídiques adoptades que tracten d'esmenar les deficiències que poguessin existir. També s'inclouen casos pràctics. Amb aquesta obra es pretén contribuir a la divulgació dels mecanismes de prevenció, control i detecció del frau, ja que és un fenomen que desgraciadament es troba en un moment de plena actualitat i proliferació. Compra y descarga el libro “Prevenció i detecció del frau en l’empresa” en ebook en Amazon, Google Play, Itunes o Amabook.

  18,95  Comprar
 • Informació no financera: clau per a la millora de la informació empresarial

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. Hem entrat al segle xxi amb uns condicionants molt negatius, amb una crisi financera d’impacte global que genera unes demandes de responsabilitat a les empreses com mai s’havien vist. I la informació financera ja no és suficient per dialogar amb els diferents usuaris de la informació. La gestió empresarial sempre ha afectat el medi ambient, sempre s’ha relacionat amb aspectes socials i amb uns principis de governança. Però tota aquesta feina que implica i afecta el mediambient (Environment), la societat (Social) i la governança (Governance) no es comunicava, quedava arxivada dins l’entitat. Aquesta publicació aporta respostes als diferents reptes queplanteja el nou entorn d’informació en què es mouen les organitzacions. Entre els temes tractats destaquen: • La informació no financera a l’empresa. • La Llei 11/2018 d’Informació No Financera i Diversitat: Una nova «obligació» empresarial. • El reporting integrat. • L’Estat d’Informació No Financera en les societats cooperatives. • L’auditoria social i mediambiental. • L’informe integrat com a eina d’implantació de l’estratègia. • Els nous reptes de la informació de les empreses. • Cas pràctic d’aplicació de la informació no financera.

  18,95  Comprar
 • Información no financiera: clave para la mejora de la información empresarial

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Hemos entrado en el siglo xxi con unos condicionantes muy negativos, con una crisis financiera de impacto global que genera unas demandas de responsabilidad a las empresas como nunca se habían visto. Y la información financiera ya no es suficiente para dialogar con los diferentes usuarios de la información. La gestión empresarial siempre ha afectado al medio ambiente, siempre se ha relacionado con aspectos sociales y con unos principios de gobernanza. Pero toda esta tarea que implica y afecta al medio ambiente (Environment), la sociedad (Social) y la gobernanza (Governance) no se comunicaba, quedaba archivada dentro de la entidad. Esta publicación aporta respuestas a los diferentes retos que plantea el nuevo entorno de información en el que se mueven las organizaciones. Entre los temas tratados destacamos: • La información no financiera en la empresa. • La Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad: Una nueva «obligación» empresarial. • El reporting integrado. • El Estado de Información No Financiera en las sociedades cooperativas. • La auditoría social y medioambiental. • El informe integrado como herramienta de implantación de la estrategia. • Los nuevos retos de la información de las empresas. • Caso práctico de aplicación de la información no financiera.

  18,95  Comprar
 • Prevenció i gestió dels riscos

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques La prevenció i gestió de riscos és un tema molt rellevant per a qualsevol organització. Una bona política de riscos no garanteix l’èxit, però el que és segur és que una mala gestió de riscos pot provocar el fracàs i desaparició d’una empresa. Com es diu sovint, els riscos existeixen, però la prevenció també. En aquesta monografia s’analitzen els principals riscos que afecten les empreses i que aquestes han de gestionar adequadament si desitgen garantir la continuïtat del negoci. Entre d’altres temes es tracten: • Principals riscos que afecten les empreses. • Matriu de riscos. • Control de riscos. • Òrgans de govern relacionats amb la prevenció i gestió de riscos (Consell d’administració, Comitè d’auditoria ...). • Gestió de riscos de corrupció, frau i altres irregularitats en la contractació pública. • Risc d’auditoria. • Riscos financers. • Gestió de riscos en les pimes. • Punts cecs en la gestió de riscos. També s’inclouen diversos casos pràctics per poder comprendre millor els temes tractats.

  18,95  Comprar
 • Prevención y gestión de riesgos

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas La prevención y gestión de riesgos es un tema muy relevante para cualquier organización. Una buena política de riesgos no garantiza el éxito, pero lo que es seguro es que una mala gestión de riesgos puede provocar el fracaso y desaparición de una empresa. Como se dice a menudo, los riesgos existen, pero la prevención también. En esta monografía se analizan los principales riesgos que afectan a las empresas y que estas deben gestionar adecuadamente si desean garantizar la continuidad del negocio. Entre otros temas se tratan: • Principales riesgos que afectan a las empresas. • Matriz de riesgos. • Control de riesgos. • Órganos de gobierno relacionados con la prevención y gestión de riesgos (Consejo de administración, Comité de auditoría…). • Gestión de riesgos de corrupción, fraude y otras irregularidades en la contratación pública. • Riesgo de auditoría. • Riesgos financieros. • Gestión de riesgos en las pymes. • Puntos ciegos en la gestión de riesgos. También se incluyen diversos casos prácticos para poder comprender mejor los temas tratados.

  18,95  Comprar
 • Blockchain, bitcoin i criptomonedes

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. Des de l'aparició de les tecnologies de registres distribuïts (DLT) com blockchain, moltes empreses han començat a invertir-hi per adaptar els seus negocis a les noves tendències que estan impulsant els mercats. Aquesta tecnologia ha demostrat ser valuosa per a moltes indústries diferents: salut, logística, organitzacions benèfiques, lloguers, etc., que estan desenvolupant formes d'incorporar blockchain per reduir costos i millorar l'eficiència i la seguretat. El raonament darrere de l'interès de les aplicacions blockchain es basa principalment en els seus atributs essencials, que proporcionen anonimat, persistència, capacitat d'auditoria i seguretat en les transaccions sense necessitat que un intermediari en tingui control. Aquest monogràfic proporciona una primera aproximació a l'impacte que les DLT tenen i tindran en el sector empresarial en general i en la comptabilitat i auditoria en particular. Les característiques d'aquesta tecnologia com a sistema obert, descentralitzat i segur permeten una major visibilitat i traçabilitat de les transaccions, operacions automatitzades a través de smart contracts que suposaran una gran reducció de costos i temps.

  18,95  Comprar
 • Blockchain, bitcoin y criptomonedas

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Desde la aparición de las tecnologías de registros distribuidos (DLT), como blockchain, muchas empresas han comenzado a invertir en ella para adaptar sus negocios a las nuevas tendencias que están impulsando los mercados. Esta tecnología ha demostrado ser valiosa para muchas industrias diferentes: salud, logística, organizaciones benéficas, alquileres, etc., que están desarrollando formas de incorporar blockchain para reducir costes y mejorar la eficiencia y la seguridad. El razonamiento detrás del interés de las aplicaciones blockchainse basa principalmente en sus atributos esenciales, que proporcionan anonimato, persistencia, capacidad de auditoría y seguridad en las transacciones sin la necesidad de que un intermediario tenga control sobre ellas. Este monográfico proporciona una primera aproximación al impacto que las DLT tienen y tendrán en el sector empresarial en general y en la contabilidad y auditoría en particular. Las características de esta tecnología como sistema abierto, descentralizado y seguro, permiten una mayor visibilidad y trazabilidad de las transacciones, operaciones automatizadas a través de smart contracts que supondrán una gran reducción de costes y tiempos.

  18,95  Comprar
 • Finances i controlling internacionals

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques Les finances i el controlling internacionals són fonamentals en empreses que aposten per la internacionalització i, per tant, per l’obertura dels mercats nacionals mitjançant la constitució de filials amb l’objectiu de maximitzar els seus beneficis i generar més valor. Aquesta decisió implica la valoració d’aspectes financers com la decisió d’afrontar o no la inversió, l’elecció de la fórmula de finançament adequada o la gestió dels riscos. Des de la vessant del controlling, un cop feta la inversió, caldrà dissenyar un sistema global de control i un sistema de reporting adequat per a poder prendre decisions des de la matriu. Aquesta és una obra pensada per als directius financers, comptables i de control de les empreses que vulguin afrontar amb èxit l’expansió internacional. També s’inclouen diversos casos basats en empreses reals per tal de poder aprofundir en les implicacions pràctiques dels temes tractats.

  18,95  Comprar
 • Finanzas y controlling internacionales

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas Las finanzas y el controlling internacionales son fundamentales en empresas que apuestan por la internacionalización y, por tanto, por la apertura de los mercados nacionales, mediante la constitución de filiales, con el objetivo de maximizar sus beneficios y generar más valor. Esta decisión implica la valoración de aspectos financieros como la decisión de afrontar o no la inversión, la elección de la fórmula de financiación adecuada o la gestión de los riesgos. Desde la vertiente del controlling, una vez hecha la inversión, habrá que diseñar un sistema global de control y un sistema de reporting adecuados para poder tomar decisiones desde la matriz. Se incluyen varios casos, basados en empresas reales, para poder profundizar en las implicaciones prácticas de los temas tratados.

  18,95  Comprar
 • Buen Gobierno Corporativo

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas Una enseñanza evidente que nos dejan las crisis económicas es la necesidad de reforzar y mejorar el gobierno corporativo. Esta monografía propone un conjunto de reflexiones y medidas prácticas para el Buen Gobierno Corporativo en general, así como determinadas aplicaciones específicas para las empresas familiares, las instituciones financieras, las organizaciones no lucrativas y los organismos de las Administraciones públicas. Esta monografía dirige su enfoque al consejero, al miembro de un órgano de gobierno. La intención es ofrecerle herramientas, compartir experiencias y plantearle cuestiones que le sirvan en el objetivo de mejorar su aportación al Consejo. La función del consejero incorpora en la actualidad exigencias crecientes de profesionalización y es objeto de severo escrutinio por parte de los grupos de interés que demandan mayores niveles de transparencia y la incorporación de las mejores prácticas de Buen Gobierno.

  18,95  Comprar
 • Bon Govern Corporatiu

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques Un ensenyament evident que ens deixen les crisis econòmiques és la necessitat de reforçar i millorar el govern corporatiu. Aquesta monografia proposa un conjunt de reflexions i mesures pràctiques per al Bon Govern Corporatiu en general, així com determinades aplicacions específiques per a les empreses familiars, les institucions financeres, les organitzacions no lucratives i els organismes de les Administracions públiques. Aquesta obra dirigeix el seu enfocament al conseller, al membre d’un òrgan de govern. Ofereix eines, compartir experiències i plantejar-li qüestions que li serveixin en l’objectiu de millorar la seva aportació al Consell. La funció del conseller incorpora en l’actualitat exigències creixents de professionalització i és objecte d’un sever escrutini per part dels grups interessats que demanden nivells més grans de transparència i la incorporació de les millors pràctiques de Bon Govern.

  18,95  Comprar
 • Nuevas tendencias en controlling

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas A consecuencia de la globalización, para llevar a cabo una cuidadosa gestión es necesario gestionar una cada vez más voluminosa cantidad de información, y todo ello precisamente en una época en la que los recursos no son lo que podríamos denominar abundantes. En este entorno, conocer las necesidades reales de los clientes y destinar los recursos a lo que realmente genera valor puede resultar básico para sobrevivir. El papel del controller y la información que este genera, el reporting, juegan cada vez con más frecuencia un papel estratégico en cualquier organización. El presente monográfico se centra precisamente en analizar cuáles son las últimas novedades en controlling y reporting financiero y en introducir conceptos tan de moda y, a la vez, tan desconocidos por los financieros, como la gestión del talento en las organizaciones, la relación del controller con el Big Data, el reporting y la transparencia en temas de sostenibilidad y responsabilidad social o cómo optimizar la presentación de informes financieros para facilitar al máximo el análisis de la información.

  18,95  Comprar
 • Noves tendències en controlling

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques A conseqüència de la globalització i per a portar a terme una acurada gestió, es necessita gestionar una quantitat d’informació cada vegada més gran, i tot això, precisament en una època en què els recursos no són el que podríem dir abundants. En aquest entorn, conèixer les necessitats reals dels teus clients i destinar els recursos on aquests generin realment valor pot resultar bàsic per sobreviure. El paper del controller i la informació que genera, el reporting, juguen per tant cada vegada més un paper estratègic en qualsevol organització. El present monogràfic se centra precisament en analitzar quines són les últimes novetats en controlling i reporting financer i en introduir conceptes tan de moda, i alhora tan desconeguts pels financers, com la gestió del talent a les organitzacions, la relació del controller amb el Big Data, el reporting i la transparència en temes de sostenibilitat i responsabilitat social, o com optimitzar la presentació d’informes financers per facilitar al màxim l’anàlisi de la informació.

  18,95  Comprar
 • Ejercicios resueltos y comentados con el PGC

  Adaptado a Real Decreto 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación. La mejor aplicación práctica del Plan General de Contabilidad (PGC) actualizada En este libro práctico se incluyen una gran cantidad de ejerciciosresueltos y comentados que tienen como objetivo dar aconocer el funcionamiento del nuevo PGC. Para una mejor comprensión, el libro se ha dividido en unaserie de secciones temáticas. - Introducción - Inmovilizado - Instrumentos financieros - Pasivos e impuesto de sociedades - Ingresos y valoración de existencias - Retribuciones a los empleados y pagos basados en acciones - Otras normas - Estados financieros Los ejercicios se han adaptado al Real Decreto 602/2016 quemodifica el Plan General de Contabilidad así como a las resolucionesdel ICAC sobre Normas de registro, valoración y elaboraciónde las cuentas anuales para la contabilización delImpuesto sobre Beneficios (9-2-16), Información a proporcionaren la memoria de las cuentas anuales en relación al períodomedio de pago a proveedores en operaciones comerciales(29-1-16) y sobre criterios de determinación del coste deproducción (14-4-15). Adicionalmente, se incluye una seccióndedicada a la primera implantación del nuevo PGC con casosprácticos y un cuadro de mando de primera implantación. Se trata de una obra que será de gran utilidad para los usuariosde la contabilidad que precisan conocer con detalle elfuncionamiento del PGC.

  23,15  Comprar
 • Ratios sectoriales 2015

  Cuentas anuales (balances y cuentas de resultados) de 166 sectores 25 ratios para cada sector. Mejora los resultados de tu empresa con este análisis de los balances, cuentas de resultados y ratios de los principales sectores de actividad empresarial Esta edición de los Ratios Financieros Sectoriales es un instrumento de análisis para directivos de empresas, analistas e investigadores. La elaboración de un análisis completo de una empresa exige poder comparar sus datos con los de otras empresas del mismo sector de actividad. Así, se puede hacer benchmarking y detectar fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta que la marcha de la economía general no afecta del mismo modo a todos los sectores. Los ratios suministrados son los más relevantes que se pueden extraer de los estados financieros. Sirven para comprobar la solidez de los balances, al evaluar temas como la solvencia o el endeudamiento. Los ratios de rotaciones y plazos permiten evaluar la gestión de los activos. Los ratios de rentabilidad y autofinanciación aportan información sobre la capacidad de generación de riqueza.

  24,95  Comprar
 • Finances i comptabilitat per a directius

  Guia per entendre la informació comptable i financera de les empreses La majoria de les decisions empresarials necessiten de l’utilització de dades financeres i comptables. Per això, s’espera dels directius un coneixement suficient de la comptabilitat i les finances. Però, es possible que aquestes no siguin les àrees d’especialització de gran part dels directius. Aquest llibre pretén aconseguir que les persones no expertes en aquestes matèries puguin adquirir els coneixements financers i comptables més importants de forma ràpida. Guia necessària per a entendre el contingut de la informació comptable i financera que tenen les empreses (compte de resultats, balanç i estat de fluxos d’efectiu). Aporta les habilitats precises per formular diagnòstics i plans d’acció en base a l’anàlisi de la informació econòmico-financera. Es coneix de forma introductòria les tècniques i conceptes lligats a l’avaluació de decisions d’inversió i finançament. Els diferents temes s’exposen començant des de cero i s’acompanyen d’exemples pràctics resolts que fomenten l’aprenentatge.

  18,95  Comprar
 • Noves tendències en la direcció de l’empresa familiar (Col·lecció Contabilitat i Direcció, Nº 22)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. La gestió de l’empresa familiar portada a l’excel·lència Les empreses familiars constitueixen la major part de les empreses del nostre país. Són organitzacions diferents d’un altre tipus d’empreses. Algunes característiques diferencials són la preferència pel control de l’empresa, la qual cosa suposa fer el possible per no cedir la presa de decisions a accionistes externs. Aquest fet restringeix l’entrada de capital i a vegades les possibilitats de creixement. En canvi, l’avantatge és que hi ha un fort compromís dels membres de la família cap a l’empresa i el seu coneixement dels negocis. Al final, aquest component intangible pot ser l’element diferenciador. En aquesta monografia dedicada a la gestió de l’empresa familiar es tracten temes rellevants com la creació de l’empresa, la seva organització, el finançament i el cost del deute, el tipus d’accions, el repartiment de dividends, el control, els avantatges diferencials, la internacionalització i la successió i repartiment del patrimoni. Amb això, es pretén contribuir a conèixer millor la realitat de les empreses familiars i com poden aconseguir els seus objectius.

  18,95  Comprar
 • Nuevas tendencias en la dirección de la empresa familiar (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 22)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. La gestión de la empresa familiar llevada a la excelencia Las empresas familiares constituyen la mayor parte de las empresas de nuestro país. Son organizaciones diferentes de otro tipo de empresas. Algunas características diferenciales son la preferencia por el control de la empresa, lo que supone hacer lo posible para no ceder la toma de decisiones a accionistas externos. Este hecho restringe la entrada de capital y a veces las posibilidades de crecimiento. En cambio, la ventaja es que hay un fuerte compromiso de los miembros de la familia hacia la empresa y su conocimiento de los negocios. Al final, este componente intangible puede ser el elemento diferenciador. En esta monografía dedicada a la gestión de la empresa familiar se tratan temas relevantes como la creación de la empresa, su organización, la financiación y el coste de la deuda, el tipo de acciones, el reparto de dividendos, el control, las ventajas diferenciales, la internacionalización y la sucesión y reparto del patrimonio. Con ello, se pretende contribuir a conocer mejor la realidad de las empresas familiares y cómo pueden lograr sus objetivos.

  18,95  Comprar
 • La figura de l’expert comptable (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 21)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. Tot el que necessita saber sobre la figura de l’expert comptable, des de com obtenir el títol fins a quin funcions pot dur a terme La figura de l’expert comptable està oficialment reconeguda en molts països del nostre entorn. A França o Itàlia, per exemple, l’expert comptable està regulat oficialment i de forma diferenciada a l’auditor. En canvi, als països anglosaxons l’únic títol oficial és el de Chartered Accountant o Certified Public Accountant que és un terme més ampli, ja que inclou també als auditors de comptes. A Amèrica Llatina la situació és molt similar al món anglosaxó ja que està àmpliament establerta la figura del comptador públic. A Espanya el títol d’Expert Comptable, d’origen molt recent, té un caràcter privat i atorgat per la professió, ja que l’únic títol oficial per als professionals de la comptabilitat i l’auditoria és el d’euditor de comptes. Aquesta monografia inclou diversos treballs que permeten conèixer millor la figura de l’expert comptable. Per a això, es descriuen els seus objectius, el seu perfil de formació i professional; els requisits d’accés; i les funcions que pot dur a terme. També s’exposa la seva situació a nivell internacional. Altres temes tractats són el comptable de gestió, la diferència amb l’auditor de comptes i la dimensió ètica de la seva tasca. Finalment, s’inclou un estudi d’opinió que aporta llum en relació amb les expectatives sobre la professió d’expert comptable.

  18,95  Comprar
 • La figura del experto contable (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 21)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Todo lo que necesita saber sobre la figura del experto contable,  desde cómo obtener el título hasta el desglose de tareas y  funciones de su incumbencia La figura del experto contable está oficialmente reconocida en muchos países de nuestro entorno. En Francia o Italia, por ejemplo, el experto contable está regulado oficialmente y de forma diferenciada al auditor. En cambio, en los países anglosajones el único título oficial es el de Chartered Accountant o Certified Public Accountant, que es un término más amplio, ya que incluye también a los auditores de cuentas. En América Latina la situación es muy similar al mundo anglosajón ya que está ampliamente establecida la figura del contador público. En España el título de Experto Contable, de origen muy reciente, tiene un carácter privado y otorgado por la profesión, ya que el único título oficial para los profesionales de la contabilidad y la auditoría es el de Auditor de Cuentas. Esta monografía incluye diversos trabajos que permiten conocer mejor la figura del experto contable. Para ello, se describen sus objetivos, su perfil de formación y profesional, los requisitos de acceso y las funciones que puede llevar a cabo. También se expone su situación a nivel internacional. Otros temas tratados son el contable de gestión, la diferencia con el auditor de cuentas y la dimensión ética de su labor. Finalmente, se incluye un estudio de opinión que aporta luz en relación con las expectativas sobre la profesión de experto contable.

  18,95  Comprar
 • Noves tendències en la gestió de les entitats no lucratives (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 14)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. En els últims anys s'ha produït un considerable increment de les Entitats No Lucratives. En molts casos, aquest tipus d’entitats estan gestionades per voluntaris, que desenvolupen el seu treball altruista. El recent augment d’aquest tipus d’organitzacions ha provocat que s’hagi aprovat recentment la Llei 5/2011, de 29 de març, amb l’objectiu de dotar-les d’un marc jurídic i de protecció adequats. El protagonisme que estan prenent aquestes entitats en el teixit social i econòmic fa que sigui imprescindible que integrin en la seva activitat models de gestió eficaces i actuals. En aquesta obra s’analitzen els aspectes més rellevants a considerar en dissenyar la política de gestió de les Entitats No Lucratives. Per a això, inclou aportacions de Pilar Soldevila, Magdalena Cordobés, Eva Pardo, Carmen Valor, Jose Luis Retolaza, José Torres Pruñonosa, Leire San-Jose, Valentí Pich Rosell, Marcos Antón Renart, Ramon Bastida, Josep Maria Canyelles, Maria Rosa Rovira, Fina Jerez, Nadia Johanisova, Begoña Arias, Yolanda Montegut, Pascale Amans, Agnès Mazars-Chapelon, Fabienne Villesèque-Dubus, Àngels Fitó, Joan Llobet, Iñaxio Oliveri i Carles Murillo. Amb aquest conjunt de treballs es pretén oferir una visió detallada dels aspectes conceptuals i pràctics de les noves tendències en Entitats No Lucratives, tant des d’una perspectiva professional com des de la perspectiva d’investigació.

  18,95  Comprar
 • Retribució variable: noves tendències (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 17)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. La retribució variable és un element clau perquè les organitzacions aconsegueixin els seus objectius. És per això que la identificació dels aspectes més importants a tenir en compte a l'hora de dissenyar un adequat sistema de retribució variable s'ha convertit en un aspecte molt rellevant de la gestió. En aquesta obra s'aborden varis dels principals temes relacionats amb els sistemes de retribució variable que estan de més actualitat. Antoni Solé, Xavier Sales i Jordi Carenys aborden temes relacionats amb la retribució variable des de la perspectiva de la motivació de les persones, el control de gestió i el valor afegit econòmic (EVA). Amb un enfocament més doctrinal, Josep Maria Rosanas argumenta a favor i en contra dels diferents sistemes de retribució variable; mentre que Laura Vivas, Josep García Blandon, Laura Martínez i Cristina Pujol analitzen la relació entre les retribucions variables. Finalment, els casos pràctics elaborats respectivament per Llorenç Bagur i Maria Foncalfa Solé aporten exemples pràctics de sistemes de retribució variable. Es tracta d'una obra que aporta una visió detallada dels principals aspectes tant conceptuals com a pràctics de les noves tendències en retribució variable, tant des d'una perspectiva professional com des de la perspectiva de la recerca.

  18,95  Comprar
 • Internacionalització: claus i bones pràctiques (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 18)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. La situació econòmica experimentada en els últims anys ha posat de manifest el millor comportament de les empreses internacionalitzades i la importància de la internacionalització com a factor de creixement i diversificació del risc. Les empreses internacionalitzades experimenten guanys de productivitat, millores en la gestió, millor capacitat d'accés al finançament i són, en definitiva, les que tenen una major capacitat per créixer i crear ocupació. L'objectiu d'aquesta publicació, coordinada per Salvador Marín, economista i president de COFIDES, és analitzar les claus d'èxit de la internacionalització en general, i de l'exportació i IDE (inversió directa en l'exterior) en particular, des de la teoría a la praxi. Per a assolir aquest objectiu, la publicació inclou un article de Joan Tarradellas, Conseller Delegat d'ACCIÓ; i diverses notes tècniques escrites per J.M. Casado, B. Prieto, J.L. Bonet, J.D. Barquero i L. Pardo. A continuació hi ha diversos treballs doctrinals realitzats per S. Marín, E. Ortiz, J.J. Durán, A. Aragó, J. Monreal, A. Niñerola i M.V. Sánchez. Finalment s'inclouen els casos d'éxit de Gestamp i Relats. D'aquesta manera, es preten contribuir a contribuir a conèixer millor les claus de la internacionalització empresarial.

  18,95  Comprar
 • Excel·lència empresarial: claus y bones pràctiques (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 19)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. El nivell d'excel·lència ès un dels factors clau que expliquen l'èxit o el fracàs de moltes organitzacions. L'objectiu d'aquesta publicació és exposar conceptes, plantejaments i tendències que permetin conèixer les pràctiques que contribueixen a millorar l'excel·lència en les organitzacions. Entre el temes tractats, s'inclouen les eines de Qualitat Total com a motor per a la gestió del canvi en les organitzacions, els models d'excel·lència com a eines de gestió, el Lean Management per aconseguir l'excel·lència amb poc recursos, la comptabilitat Lean, els costos de qualitat i de no qualitat i els secrets de les empreses World Class per aconseguir l'excel·lència. També s'inclouen els casos pràctics de Metalquimia, indústries càrniques i Repsol.

  18,95  Comprar
 • Excelencia empresarial: claves y buenas prácticas (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 19)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. El nivel de excelencia es uno de los factores clave que explican el éxito o el fracaso de muchas organizaciones. El objetivo de esta publicación es exponer conceptos, planteamientos y tendencias que permitan conocer las prácticas que contribuyen a mejorar la excelencia en las organizaciones. Entre los temas tratados, se incluyen las herramientas de Calidad Total como motor para la gestión del cambio en las organizaciones, los modelos de excelencia como herramientas de gestión, el Lean Management para alcanzar la excelencia con pocos recursos, la contabilidad Lean, los costes de calidad y de no calidad y los secretos de las empresas World Class para alcanzar la excelencia. También se incluyen los casos prácticos de Metalquimia, industrias cárnicas y Repsol.

  18,95  Comprar
 • Nuevas tendencias en información financiera (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 20)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Retos y nuevas tendencias para la mejora de la información financiera En un entorno cambiante y global como el que vivimos, asistimos desde hace muchos años a un continuo proceso de actualización, tanto a nivel nacional como internacional, de la contabilidad y su normativa. Con esta publicación pretendemos poner sobre la mesa un tema siempre de actualidad, como son los retos y las nuevas tendencias para la mejora de la información financiera. Entre otros temas, se analiza el Informe de Gestión y su relación con las Memorias de Sostenibilidad y el Informe Integrado. También se analiza la estructura de la cuenta del triple resultado, el estado de flujos de efectivo y la problemática de los deterioros de activos, así como la de los ratios que mienten. En el apartado de casos, se analizan organizaciones como Gas Natural Fenosa, F. C. Barcelona y Gowex.

  18,95  Comprar
 • Noves tendències en informació financera (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 20)

  Reptes i noves tendències per a la millora de informació financera. En un entorn canviant i global com el que vivim, assistim des de fa molts anys a un continu procés d’actualització, tant a nivell nacional com internacional, de la comptabilitat i la seva normativa. Amb aquesta publicació pretenem posar sobre la taula un tema sempre d’actualitat, com són els reptes i noves tendències per a la millora de la informació financera . Entre d’altres temes, s’analitza l’Informe de Gestió i la seva relació amb les Memòries de Sostenibilitat i l’Informe Integrat . També s’analitza l’estructura del compte del triple resultat, l’estat de fluxos d’efectiu i la problemàtica dels deterioraments d’actius, així com la dels ràtios que menteixen. En l’apartat de casos, s’analitzen organitzacions com Gas Natural Fenosa, F.C. Barcelona i Gowex.

  18,95  Comprar
 • Noves tendències en transparència empresarial (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 16)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. La transparència és imprescindible perquè les parts interessades puguin conèixer com funciona l'entitat corresponent i així poder prendre amb coneixement de causa les decisions corresponents. Al llarg dels últims anys s'ha vingut incrementant la demanda d'una millora de la transparència, cosa que ha generat un increment de la regulació sobre la matèria. Com a conseqüència d'això, les organitzacions fan cada vegada més esforços per millorar la quantitat i la qualitat de la informació que subministren. Això és així no només pels canvis normatius, sinó també per qüestions ètiques i fins i tot per la voluntat de millorar la imatge projectada.

  18,95  Comprar
 • Noves tendències en finances corporatives (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 15)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. Les finances corporatives tenen com a principal objectiu elevar el valor de l'empresa i, per tant, el de les accions que integren el capital social. Per a això, han de trobar un equilibri adequat entre els subobjectius de rendibilitat, risc i liquiditat. La rendibilitat persegueix aconseguir el màxim rendiment de les inversions efectuades; el risc, al seu torn, està íntimament relacionat amb la rendibilitat, ja que a més rendibilitat més risc i viceversa. Pel que fa al nivell de liquiditat, mantenir un nivell adequat permet poder afrontar els diferents compromisos de pagament, la qual cosa és imprescindible perquè l'empresa pugui funcionar amb normalitat. En aquest número abordem alguns dels temes clau relacionats amb les finances corporatives com són la selecció d'inversions, el finançament de les finances corporatives, les reestructuracions empresarials, la valoració d'empresa, la política de dividends o el govern corporatiu. Per a això hem comptat amb la col•laboració dels autors Oriol Amat, Xavier Puig, Jordi Fabregat, Rafael Sambola, Francisco J. López Lubián Josep Torres Pruñonosa, Pol Santandreu, Valentín Azofra, Fernando Gómez Bezares, Amaia Apraiz , Kurt Desender, Mónica LopezPuertas, Marc Garriga i Ignacio Festes. Amb aquest conjunt de treballs es pretén oferir una visió detallada dels aspectes conceptuals i pràctics de les noves tendències en finances corporatives, tant des d'una perspectiva professional com des de la perspectiva de la recerca.

  18,95  Comprar
 • Retribución variable: nuevas tendencias (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 17)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Las retribuciones variables son un elemento clave en la organización de las empresas, tanto desde el punto de vista de gestión de los recursos humanos como desde el punto de vista del control de gestión. Es por ello que la identificación de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar y valorar un adecuado sistema de retribución variable se ha convertido en un aspecto muy relevante de la gestión. En el presente monográfico se abordan algunos de los temas relacionados con los sistemas de retribución variable que están más de actualidad. Así los trabajos de Antoni Solé, Xavier Sales y Jordi Carenys abordan temas relacionados con las retribuciones variables desde diferentes perspectivas como son el control de gestión, el valor añadido económico (EVA) y la motivación. Con un enfoque más doctrinal, el profesor Josep Maria Rosanas aborda los argumentos a favor y en contra de los diferentes sistemas de retribución variable mientras que los autores Laura Vivas, Josep Garcia Blandon, Laura Martínez y Cristina Pujol analizan la relación entre las retribuciones y el rendimiento de la empresa. Adicionalmente, los autores Javier Arellano y M. Carmen Aranda explican el fenómeno del ratcheting en el ámbito de las retribuciones variables. Por último, dos casos prácticos elaborados respectivamente por Llorenç Bagur y Maria Fontcalda Solé aportan ejemplos prácticos de sistemas de retribución variable. El conjunto de los trabajos aporta una visión detallada de los aspectos tanto conceptuales como prácticos de las nuevas tendencias en retribución variable, tanto desde una perspectiva profesional como desde la perspectiva de investigación.

  18,95  Comprar
 • Nuevas tendencias en transparencia empresarial (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 16)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. La transparencia es un tema relevante en la actualidad debido a que es demandada por la sociedad. La tendencia al incremento de la transparencia viene originada por el asentamiento de la democracia en el mundo occidental, lo que ha provocado la solicitud del libre acceso y movilidad de la información por parte de la sociedad y por las evidencias que apuntan que existe una relación directa entre transparencia y competitividad. El artículo trata, desde un punto de vista general, cómo ha evolucionado la transparencia desde sus orígenes y la situación actual en tres entes básicos de la economía: los gobiernos, las administraciones públicas y las empresas. Las conclusiones apuntan que, aunque se han producido avances, queda todavía mucho camino por recorrer en este campo.

  18,95  Comprar
 • Nuevas tendencias en finanzas corporativas (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 15)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Las finanzas corporativas tienen como principal objetivo elevar el valor de la empresa y, por lo tanto, el de las acciones que integran el capital social. Para ello, han de encontrar un equilibrio adecuado entre los subobjetivos de rentabilidad, riesgo y liquidez. La rentabilidad persigue conseguir el máximo rendimiento de las inversiones efectuadas, el riesgo a su vez está íntimamente relacionado con la rentabilidad ya que a más rentabilidad más riesgo y viceversa. Por lo que se refiere al nivel de liquidez, mantener un nivel adecuado permite poder afrontar los diferentes compromisos de pago, lo cual es imprescindible para que la empresa pueda funcionar con normalidad. Con este conjunto de trabajos se pretende ofrecer una visión detallada de los aspectos conceptuales y prácticos de las nuevas tendencias en finanzas corporativas, tanto desde una perspectiva profesional como desde la perspectiva de la investigación. En este número abordamos algunos de los temas clave relacionados con las finanzas corporativas como son la selección de inversiones, la financiación de las finanzas corporativas, las restructuraciones empresariales, la valoración de empresa, la política de dividendos o el gobierno corporativo. Revista de ACCID. Los autores son grandes profesionales dentro de su especialidad. Han colaborado los autores Oriol Amat, Xavier Puig, Jordi Fabregat, Rafael Sambola, Francisco J. López Lubián Josep Torres Pruñonosa, Pol Santandreu, Valentín Azofra, Fernando Gómez Bezares, Amaia Apraiz , Kurt Desender, Mónica LopezPuertas, Marc Garriga e Ignacio Fiestas.

  18,95  Comprar
 • Noves tendències en gestió pública (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 13)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. Aquest treball analitza els aspectes més rellevants del nou Pla General de Comptabilitat Pública (PGCP), tot establint una comparació amb el Pla General de Comptabilitat (PGC), a fi de posar de manifest les principals diferències entre tots dos i les raons que les fonamenten. Referent a això, cal assenyalar que la reforma de la Comptabilitat Pública ha tingut com a punt de referència la reforma comptable duta a terme en el sector empresarial tres anys abans, així com les Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic. Per a això el treball se centra en el contingut de tres àrees de la normativa comptable: marc conceptual, criteris de reconeixement i valoració dels elements dels estats financers i presentació de comptes anuals.

  18,95  Comprar
 • Nuevas tendencias en la gestión de las entidades no lucrativas (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 14)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. En los últimos años se ha producido un considerable incremento de las Entidades No Lucrativas. En muchos casos, este tipo de entidades están gestionadas por voluntarios, que desarrollan su trabajo altruistamente. El reciente auge de este tipo de organizaciones ha provocado que se haya aprobado recientemente la Ley 5/2011, de 29 de Marzo, con el objetivo de dotarlas de un marco jurídico y de protección adecuados. Con este conjunto de trabajos se pretende ofrecer una visión detallada de los aspectos conceptuales y prácticos de las nuevas tendencias en Entidades No Lucrativas, tanto desde una perspectiva profesional como desde la perspectiva de investigación. En esta obra se analizan los aspectos más relevantes a considerar al diseñar la política de gestión de las Entidades No Lucrativas. Revista de ACCID. Los autores son grandes profesionales dentro de su especialidad.

  18,95  Comprar
 • Nuevas tendencias en gestión pública (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 13)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Nuevas tendencias en gestión pública ofrece una visión detallada de los aspectos conceptuales y prácticos de la gestión pública, tanto desde una perspectiva profesional como desde la perspectiva académica. Este número de la revista tiene la finalidad de proporcionar herramientas con las que abordar esta nueva época para la que sin duda necesitaremos también nuevas soluciones. Ahora más que nunca se hace necesaria una adecuada gestión de los recursos públicos. Este libro ayudará a seguir manteniendo el nivel y calidad de los servicios que hasta ahora se prestaban pero contando con una estructura de gastos inferior.

  18,95  Comprar
 • Noves tendències en reducció de costos (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 11)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. Noves tendències en reducció de costos ofereix una visió detallada dels aspectes conceptuals i pràctics de les noves tendències en reducció de costos, tant des d’una perspectiva professional com des d’una perspectiva d’investigació. Pot ser de gran utilitat per a totes aquelles organitzacions que tinguin la necessitat de millorar la seva estructura de costos o que s’hagin proposat millorar la seva diferenciació a través d’una millor gestió d’ells mateixos. La reducció de costos és una de les eina clau que ajuda a maximitzar la rendibilitat financera. Els autors son professionals acadèmics reconeguts i amb una gran experiència.

  18,95  Comprar
 • Noves tendències en management (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 10)

  Fonaments i aplicacions. Aquesta monografia s’estructura en tres parts: En la primera part, cada àrea funcional és tractada en un apartat específic i s’hi plantegen les ultimes tendències, conceptes i tècniques útils per a la gestió eficient i eficaç d’una organització. En segon lloc, s’exposen els resultats de vàries investigacions recents sobre el management i la gestió d’empreses. Finalment, en la tercera part s’estudien  diversos casos basats en empreses reals. Dona una visió tant dels aspectes conceptuals, com dels més aplicats i pràctics, de les noves tendències del management. Els autors son professionals i acadèmics de gran experiència i reconeixement en els seus ambitos professionals Inclou casos pràctics basats en empreses reals.

  18,95  Comprar
 • Nuevas tendencias en reducción de costes (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 11)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Nuevas tendencias en reducción de costes ofrece una visión detallada de los aspectos conceptuales y prácticos de las nuevas tendencias en reducción de costes, tanto desde una perspectiva profesional como desde una perspectiva de investigación. Puede ser de gran utilidad para todas aquellas organizaciones que tengan la necesidad de mejorar su estructura de costes o que se hayan propuesto mejorar su diferenciación a través de una mejor gestión de ellos mismos. La reducción de costes es una de las herramienta clave que ayuda a maximizar la rentabilidad financiera. Los autores son profesionales académicos reconocidos y con una gran experiencia.

  18,95  Comprar
 • Nuevas tendencias en management (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 10)

  Fundamentos y aplicaciones. Esta monografía está dedicada a las Nuevas Tendencias en Management y se estructura en tres partes. En la primera parte, cada área funcional es tratada en un apartado específico y en ellos se plantean las últimas tendencias, conceptos y técnicas útiles para la gestión eficiente y eficaz de una organización. En segundo lugar, se exponen los resultados de diversas investigaciones recientes sobre el management y la gestión de empresas. Finalmente, en la tercera parte se estudian varios casos basados en empresas reales.  Se pretende dar una visión tanto de los aspectos conceptuales como de los más aplicados y prácticos de las nuevas tendencias del management.  Los autores son profesionales y académicos con gran experiencia y reconocimiento.  Incluye casos basados en empresas reales.

  18,95  Comprar
 • Gestió del circulant (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 9)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. La gestió del circulant és una de les claus per millorar l’eficiència i generar valor en qualsevol empresa. En aquest sentit, la correcta gestió de les existències, comptes a cobrar, tresoreria i passius a curt termini és una de les tasques clau dels departaments financers i d’operacions. En aquesta obra, en primer lloc, es descriuen des d’una perspectiva professional i pràctica les principals eines de gestió del circulant, tractant temes com les seves implicacions estratègiques, la gestió de les existències, el crèdit management, la morositat, el cash management... En segon lloc, s’exposen els resultats de diverses investigacions recents sobre el tema. Finalment, en la tercera part, s’estudien diferents casos pràctics basats en empreses reals.  La gestió del circulant és una de les claus per millorar l’eficiencia i generar valor a qualsevol empresa. Revista de l’ACCID Els autors son grans profesionals dins de la seva especialitat. Versió en castellà 

  18,95  Comprar
 • Noves tendències en finançament empresarial (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 12)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. Noves tendències en finançament empresarial analitza els aspectes més rellevants a considerar en dissenyar la política financera de l’empresa. La política financera de la empresa exigeix prendre decisions sobre temes tals com la combinació adequada del capital i deute, entre deute a curt i deute a llarg, la relació banca-empresa, el tipus d’endeutament a utilitzar o la política de dividend, per exemple. En aquest llibre s’analitzen els aspectes més rellevants a considerar de cara a la política financera que s’hauria d’aplicar. Revista de l’ACCID. Els autors son professionals acadèmics reconeguts i amb una gran experiència.

  18,95  Comprar
 • Gestión del circulante (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 9)

  Bases conceptuales y aplicaciones pràcticas. La gestión del circulante es una de las claves para mejorar la eficiencia y generar valor en cualquier empresa. Por ello, la correcta gestión de las existencias, cuentas a cobrar, tesorería y pasivos a corto plazo es una de las tareas clave de los departamentos financieros y de operaciones. En esta obra, en primer lugar, se describen con un enfoque profesional y práctico las principales herramientas de gestión del circulante, tratando temas tales como sus implicaciones estratégicas, la gestión de las existencias, el credit management, la morosidad, el cash management... En segundo lugar, se exponen los resultados de diversas investigaciones recientes sobre el tema.  Finalmente, en la tercera parte se estudian varios casos basados en empresas reales. Los autores son profesionales y académicos con gran experiencia y reconocimiento en esta temática como Llorenç Bagur, Pere J. Brachfield, Olga Castro, Lluís Chamorro, Lluís Cuatrecasas, Beatriz García, Luis Garrido, Txomin Iturralde, Amaia Maseda, Joan Massons, Teresa Núñez, Xavier Olsina, José Antonio Pérez, Leire San-José y Pol Santandreu.

  18,95  Comprar
 • Nuevas tendencias en financiación empresarial (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 12)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Una de las claves que garantizan la continuidad en el tiempo de las empresas es tener una adecuada financiación. La política financiera de la empresa exige tomar decisiones sobre temas tales como la combinación adecuada de capital y deuda, la proporción entre deuda a corto y deuda a largo, la relación banca-empresa, el tipo de endeudamiento a utilizar o la política de dividendo, por ejemplo. Con este conjunto de trabajos se pretende ofrecer una visión detallada de los aspectos conceptuales y prácticos de las nuevas tendencias en financiación empresarial, tanto desde una perspectiva profesional como desde la perspectiva de investigación. En esta obra se analizan los aspectos más relevantes a considerar al diseñar la política financiera de la empresa. Revista de ACCID. Los autores son grandes profesionales dentro de su especialidad.

  18,95  Comprar
 • Valoración de empresas (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 8)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. Valoración de empresas incluye tres tipos de artículos: notas técnicas que se enfocan en la aplicabilidad de nuevos conocimientos a las empresas, artículos que tienen como principal objetivo el progreso en el conocimiento del área de contabilidad y dirección, valorados por su rigor científico y casos prácticos basados en empresas reales o ficticias. Esta publicación ayudará a encontrar oportunidades en tiempos de crisis como el actual. Temas de gran interés para todos los economistas y profesionales de contabilidad y finanzas en general. Autores de gran prestigio Información sobre los autores: La mayoría de los artículos que aparecen en la revista han sido escritos por profesores y catedráticos de diferentes universidades y escuelas de negocios nacionales e internacionales. También han participado reconocidos profesionales del ámbito empresarial.

  22,85  Comprar
 • Valoració d’empreses (Col·lecció Comptabilitat i Direcció, Nº 8)

  Bases conceptuals i aplicacions pràctiques. Valoració d’empreses inclou tres tipus d’articles: notes tècniques que s’enfoquen des del punt de vista de l’aplicació d’aquests coneixements a les empreses reals, articles doctrinals de caràcter acadèmic que tenen com a principal objectiu el progrés del coneixement de l’àrea de la comptabilitat i direcció, i dels quals es valorarà el seu rigor científic, i casos pràctics basats en empreses reals o fictícies. Aquesta publicació ajuda al lector a aprendre a trobar actius en temps de crisi com els actuals. Els temes que es tracten a la publicació son de gran interès per a persones del mon empresarial i les finances, especialment. Els escriptors que hi han col·laborat son de gran prestigi dins del sector. INFORMACIÓ SOBRE ELS AUTORS: La majoria d’articles que apareixen en aquesta revista han estat escrits per professors i catedràtics de diferents universitats i escoles de negocis nacionals i internacionals. També hi han participat professionals destacats dins de l’àmbit empresarial.

  18,95  Comprar
 • Internacionalización: claves y buenas prácticas (Colección Contabilidad y Dirección, Nº 18)

  Bases conceptuales y aplicaciones prácticas. La situación económica experimentada en los últimos años ha puesto de manifiesto el mejor comportamiento de las empresas internacionalizadas y la importancia de la internacionalización como factor de crecimiento y diversificación del riesgo. Las empresas internacionalizadas experimientan ganancias de productividad, mejoras en la gestión, mejor capacidad de acceso a la financiación y son, en definitiva, las que tienen una mayor capacidad para crecer y crear empleo. El objetivo de esta publicación, coordinada por Salvador Marín, economista y presidente de COFIDES, es analizar las claves del éxito de la internacionalización en general y de la exportación e IDE (inversión directa en el exterior? en particular, desde la teoría a la praxis.

  18,95  Comprar